OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU)
SPRZEDAŻY SAMOLOTU

§1

W niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy (w dalszej części także: „OWU”) termin:
 1. „Sprzedawca” oznacza Spółkę działającą pod firmą: Aeroprakt Manufacturing Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Zakliczynie, ul. Zadziele 10, 32-406 Zakliczyn, REGON: 360970113, NIP: 6812059647, wpisanej do krajowego rejestru sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000546278, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w całości opłaconym,
 2. „Kupujący” oznacza stronę lub strony, z którą Sprzedawca zawiera Umowę.
 3. „Umowa” oznacza umowę sprzedaży samolotu produkowanego przez firmę Aeroprakt Ltd., niezależnie od modelu, którego szczegółową specyfikację zawiera załącznik nr 1 do Umowy.
 4. „Umowa Rezerwacyjna” oznacza umowę rezerwacji Samolotu, zgodnie z którą Sprzedający zobowiązuje się wstrzymać ze sprzedażą Samolotu innym osobom w okresie rezerwacji, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Umowie Rezerwacyjnej.
 5. „Samolot” oznacza przedmiot Umowy wraz z wyposażeniem określonym w Specyfikacji Samolotu.
 6. „Specyfikacja Samolotu” oznacza załącznik do Umowy, w którym zostały określone wszelkie dane techniczne, wymiary, masy itp. Samolotu.
 7. „Cena” oznacza cenę za którą Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje Samolot, szczegółowo określony w Umowie.

Wszystkie terminy stosowane lub określone w Umowie posiadają takie samo znaczenie jak w niniejszych OWU.

§2

 1. OWU mają zastosowanie do Umów, w których treści Kupujący oświadczył, iż zapoznał się z treścią OWU i w całości ją zaakceptował przed podpisaniem Umowy, niezależnie od tego czy Samolot ma zostać wydany na terenie Polski czy też Niemiec albo innego kraju.
 2.  OWU stanowią integralną część Umowy i stanowią załącznik do każdej Umowy.
 3. Sprzedawcę i Kupującego obowiązują każdorazowo OWU obowiązujące w dniu podpisania Umowy.
 4. Obowiązujące OWU dostępne są na stronie internetowej Sprzedawcy: www.aeroprakt.pde

§3

 1. Wszelkie informacje zawarte w folderach, katalogach, reklamach, ulotkach Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszelkie dane techniczne, wymiary, masy itp. zawarte w folderach, katalogach, reklamach lub ulotkach, mają jedynie charakter poglądowy. Szczegółowe dane techniczne Samolotu są każdorazowo zawarte w załączniku do Umowy zwanym Specyfikacją Samolotu.
 2. Do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi w momencie podpisania przez Sprzedawcę i Kupującego dwóch jednobrzmiących tekstów Umowy, w których znajduje się oświadczenie Kupującego o zapoznaniu się z OWU, doręczonymi przez Sprzedawcę, które to OWU Kupujący akceptuje w całości.
 3. W razie wątpliwości, bądź w przypadku otrzymania przez Sprzedawcę umowy o zmienionej treści w stosunku do Umowy przedłożonej Kupującemu do podpisu, nie stanowi zawarcia Umowy o zmienionej treści i traktowane jest wyłącznie jako złożenie przez Kupującego nowej oferty.

§4

 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje, Samolot określony w Umowie za ustaloną Cenę.
 2. Cena – oprócz kwoty, za którą Kupujący kupuje Samolot - zawiera wyłącznie koszty wyposażenia dodatkowego wymienionego w Specyfikacja Samolotu.
 3.  Cena nie zawiera opłat urzędowych związanych z rejestracją Samolotu w Polsce.
 4. Cena może ulec obniżeniu w przypadku rezygnacji przez Kupującego z montażu Samolotu, co winno być ustalone w postaci odpowiedniego aneksu do Umowy.
 5. Kupujący może zrezygnować z montażu Samolotu, o czym powinien poinformować Sprzedawcę maksymalnie do dnia podpisania umowy. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z montażu Samolotu, po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Cena nie ulega zmianie.
 6. Jeżeli wraz ze sprzedażą Samolotu, Sprzedawca będzie świadczył na rzecz Kupującego dodatkowe usługi, to każda z usług i należność za nią przysługująca nie będzie wchodziła w skład Ceny.
 7. Cena i wszystkie inne należności składają się na wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy. O ile z Umowy nie wynika inaczej, wynagrodzenie (Cena i ewentualne dodatkowe należności) są kwotami netto, do których należy doliczyć należny podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT albo rachunku.
 8. Jeżeli Cena bądź inne ewentualne należności zostały wyrażone w euro, to mogą one być płatne w euro, lub zostaną przez Sprzedawcę przeliczone na fakturze VAT albo rachunku na polskie złote według kursu sprzedaży banku ING Bank Śląski z dnia wystawienia faktury VAT albo rachunku. Przy prowadzeniu rozliczeń między Sprzedawcą a Kupującym w euro, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, podatek VAT zostanie wyrażony w złotych polskich według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury..
 9. Termin zapłaty każdej z części wynagrodzenia wskazanego na fakturze VAT albo rachunku, składającego się na Cenę, został każdorazowo określony w zawartej Umowie. Uiszczona Opłata Rezerwacyjna zostanie rozliczona wraz z ostatnią fakturą VAT.
 10. O terminie odbioru Samolotu, Sprzedawca powiadomi Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 11. Cena oraz inne należności przysługujące Sprzedawcy płatne będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze VAT albo rachunku. Datą zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 12. Do czasu dokonania zapłaty pełnej Ceny, Samolot stanowi własność Sprzedawcy - klauzula zastrzeżenia prawa własności w rozumieniu art. 589 k.c.
 13. W przypadku braku płatności Ceny w terminach określonych w Umowie, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od spełnienia swojego świadczenia poprzez odmowę dostarczenia lub wydania Samolotu oraz zatrzymać całą Opłatę Rezerwacyjną, o czym - najpóźniej w dniu podjętych czynności - Sprzedawca powiadomi Kupującego. Powyższe powiadomienie może zostać dokonane za pomocą wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną, na e-mail Kupującego, określony w Umowie lub w każdy inny sposób.

§5

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Umowę w sposób prawidłowy w granicach należytej staranności.
 2. Sprzedawca odpowiada wyłącznie za świadczenia w postaci dostarczenia Samolotu i na zasadach wyraźnie przewidzianych w Umowie.
 3. Kupujący zobowiązuje się do należytego wykonania Umowy, w szczególności zapłaty Ceny w terminach ustalonych Umową.
 4. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, Kupujący ponosi odpowiedzialność za Samolot od chwili podpisania protokołu wydania samolotu.
 5. Kupujący zobowiązuje się, że w dniu dostarczenia Samolotu w miejscu wydania Samolotu będzie obecna osoba upoważniona do podpisania protokołu wydania Samolotu w imieniu Kupującego. Upoważnienie do podpisania protokołu wydania Samolotu w imieniu Kupującego musi być stwierdzone pismem. Nieobecność takiej osoby bądź nie zapewnienie przez Kupującego odpowiednich warunków do odebrania Samolotu jest równoznaczna z odbiorem Samolotu bez zastrzeżeń, czego dowodem będzie protokół wydania samolotu podpisany jednostronnie przez pracownika Sprzedawcy, w którym to protokole wydania samolotu zaznaczonym zostanie, iż Kupujący nie zapewnił odpowiednich warunków do odebrania Samolotu, określonych w § 5 ust. 6 OWU.
 6. Od momentu podpisania protokołu wydania samolotu, ryzyko utraty lub uszkodzenia Samolotu przechodzi na Kupującego. Na Kupującego przechodzi w szczególności ryzyko kradzieży Samolotu.
 7. W celu umożliwienia prawidłowej realizacji Umowy, Kupujący jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na każde zapytanie Sprzedawcy, związane z wykonaniem Umowy.
 8. Termin wydania Samolotu może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu dostawy Samolotu przez jego producenta, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od producenta oficjalnej informacji o zmianie terminu dostawy Samolotu przez producenta.

§ 6

 1. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Kupującego, a w szczególności opóźnienia Kupującego przekraczającego 14 dni w dokonywaniu płatności jakiejkolwiek części Ceny, Sprzedawca ma prawo wstrzymania realizacji Umowy do czasu dokonania przez Kupującego zapłaty zaległych części Ceny.
 2. Niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy w przypadku nieodebrania Samolotu przez Kupującego w terminie określonym w Umowie, Sprzedawca uprawniony będzie do żądania od Kupującego zwrotu wszelkich kosztów poniesionych na skutek braku wydania Samolotu. W takim wypadku Sprzedawca uprawniony będzie do powierzenia podmiotowi trzeciemu w celu przechowania/magazynowania Samolotu na koszt i ryzyko Kupującego.

§7

 1. Warunki gwarancji i jej zakres stanowią załącznik do Umowy.
 2. Strony wyłączają w całości odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, w sytuacji gdy Kupujący nie jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 8

 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek zdarzenia siły wyższej.
 2. W rozumieniu niniejszych OWU siła wyższa jest to zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku należytej staranności Stron.
 3. Brak środków finansowych Kupującego lub brak możliwości dokonania zapłaty przez Kupującego, którejkolwiek z części Ceny, nie są uważane za zdarzenie siły wyższej.
 4. Zaistnienie zdarzenia siły wyższej zwalnia Stronę z jej obowiązków przez czas trwania zdarzenia siły wyższej, oraz przez okres niezbędny do wyeliminowania jego konsekwencji. Powyższe nie dotyczy obowiązku zapłaty Ceny Sprzedawcy w częściach, które stały się wymagalne przed zaistnieniem zdarzenia siły wyższej. Strona powołująca się na wystąpienie zdarzenia siły wyższej niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie o tym zdarzeniu z podaniem jego opisu, podstaw wystąpienia, konsekwencji i przewidywanego czasu trwania, oraz o jego ustąpieniu.
 5. Strona nie mogąca wykonać swoich obowiązków wskutek zaistnienia zdarzenia siły wyższej dołoży starań w celu jego wyeliminowania, a jeśli to nie jest możliwe - zminimalizowania konsekwencji takiego zdarzenia.

§ 9

  1. Sprzedawca dopuszcza możliwość zawarcia Umowy Rezerwacyjnej.
  2. Umowa Rezerwacyjna jest zawierana w celu umożliwienia nabycia Samolotu w możliwie najbliższym terminie, po aktualnej na dzień rozpoczęcia produkcji cenie Samolotu wraz z wyposażeniem.
  3. Zgodnie z Umową Rezerwacji
   1. Sprzedający zobowiązuje się wstrzymać ze sprzedażą Samolotu innym osobom w okresie rezerwacji,
   2. Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Sprzedającego jednorazowej opłaty rezerwacyjnej zgodnie z Umową Rezerwacyjną,
   3. Opłata Rezerwacyjna zostaje zaliczona na poczet ceny sprzedaży Samolotu,
   4. Opłata Rezerwacyjna podlega częściowemu zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia do umowy sprzedaży Samolotu przez Kupującego w okresie rezerwacji,
   5. Szczegółowe kwestie rezerwacji Przedmiotu umowy są zawarte w Umowie rezerwacyjnej.

§ 10

   1.  Przeniesienie jakichkolwiek praw i obowiązków Kupującego wobec Sprzedawcy wynikających z zawartej Umowy, na podmiot trzeci, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy pod rygorem nieważności.

§ 11

   1. Niezależnie od innych podstaw określonych w przepisach prawa (a w szczególności w Tytule XV kodeksu cywilnego), Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w okresie obowiązywania Umowy w terminie 2 miesięcy od daty powzięcia wiadomości o wystąpieniu jakiegokolwiek z poniżej wymienionych zdarzeń:
    1. Kupujący odmawia bez uzasadnionej istotnej przyczyny odbioru Samolotu lub podpisania protokołu wydania Samolotu,
    2. Sprzedawca poweźmie uzasadnioną wątpliwość, co do wypłacalności Kupującego (zdolności bieżącego regulowania swoich zobowiązań finansowych),
    3. opóźnienie w płatności jakiejkolwiek części Ceny przysługującej Sprzedawcy wynosi więcej niż 14 dni,
    4. Kupujący nie wykonuje należycie innych swoich obowiązków wynikających z Umowy lub OWU
   2. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu.
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca jest uprawniony do przetransportowania Samolotu do swojej siedziby na koszt i ryzyko Kupującego.
   4. Sprzedawca może odstąpić od naliczenia kar umownych wynikających z niniejszych OWU w skutek wzajemnego, pisemnego porozumienia z Kupującym.

§ 12

   1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień niniejszej Umowy, w wypadkach i wysokościach określonych poniżej.
   2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w razie odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Kupujący, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Kupującego z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy – w wysokości 20 % Ceny.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli zastrzeżone kary umowne nie pokryją szkody wywołanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy.
   4. Jeżeli nastąpi opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z części Ceny, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego odsetkami umownymi w wysokości do 10 % w skali rocznej.

§13

  1. Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja związana z Umową i OWU wymagają doręczenia drugiej Stronie pocztą e-mail, faksem, listem poleconym, lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na numery lub adresy podane w Umowie.
  2. W przypadku istnienia wyraźnej sprzeczności pomiędzy Umową i OWU lub innym dokumentem, który stanowi część Umowy, postanowienia Umowy będę miały pierwszeństwo przed OWU, o ile będą w sposób kompleksowy (całkowity i pełny) regulować daną materię.
  3. Wszelkie spory powstałe między Stronami, których nie można rozwiązać na zasadzie wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  4. Wszelkie zmiany zawartych Umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Umowa i OWU, podlegają prawu polskiemu, niezależnie od tego czy Samolot ma zostać doręczony na teren Polski czy też Niemiec albo innego kraju.
  6. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania postanowień Umowy i OWU będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy.
  7. Niniejsze OWU, wchodzą w życie z dniem 1 styczeń 2017 r.

Lokalizacja