PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB UZYSKANIEM DOSTĘPU DO TEGO SERWISU PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z  WARUNKAMI PRZEDSTAWIONYMI PONIŻEJ, ponieważ dotyczą one korzystania z tej strony internetowej

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na te warunki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Ta strona jest własnością i jest zarządzana przez Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o.

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE

Informacje na tej stronie są przekazywane w dobrej wierze, ale wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Pomimo ciągłych starań Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. o dostarczanie dokładnych informacji, nie jest możliwe zapewnienie, że wszystkie informacje są stale aktualizowane i uzupełniane. Dlatego informacje na tej stronie mogą zawierać techniczne niedokładności, błędy i pominięcia. Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za takie błędy, nieścisłości i pominięcia. Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności i wiarygodności informacji na tej stronie, jak również nie zobowiązuje się do aktualizacji jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie.

INFORMACJE ZASTRZEŻONE

Ta strona internetowa może zawierać informacje zastrzeżone i informacje objęte prawami autorskimi, których warunki muszą być przestrzegane.

Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nie chce otrzymywać poufnych ani zastrzeżonych informacji od innych osób za pośrednictwem swojej strony internetowej. Przesłanie jakichkolwiek informacji lub materiałów za pośrednictwem naszej strony internetowej oznacza, że takie informacje będą uznawane za informacje publiczne i nie będą traktowane jako poufne.

PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie treści zawarte na tej stronie są własnością Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Ta strona internetowa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych lub być dostępną poprzez odnośniki na innych stronach internetowych. Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, dostępność, działanie lub wydajność innych stron internetowych, do których ta strona internetowa może być połączona lub z której ta strona jest dostępna. Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zawartości jakichkolwiek innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp z tej witryny.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane podane na tej stronie internetowej i związane z nią komunikaty są dostarczane w formie "jakie są" i "w miarę dostępności" wyłącznie w celach informacyjnych. Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do działania niniejszej strony internetowej lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z tej witryny jest na własne ryzyko w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. wyraźnie uchyla wszelkie gwarancje i rękojmie, wyraźne lub dorozumiane, włączając w to, ale nie ograniczając się tylko do zaniedbania, dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub nienaruszalności praw. Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nie gwarantuje, że ta strona internetowa, jej serwery, lub e-maile i materiały przesyłane z lub do tej witryny, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. 

Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innych stron, do których znajdują się tu hiperłącza, w tym, bez ograniczeń, za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub następcze, za utratę zysków, przerwanie działalności, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w inny sposób, nawet jeśli Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. została wyraźnie poinformowana o możliwości zaistnienia takiej szkody, użytkownik bierze na siebie wszelkie koszty niezbędnej usługi, naprawy lub usunięcia usterek.

Informacje na tej stronie mogą zawierać niedokładności techniczne lub błędy drukarskie. Zmiany mogą być okresowo wprowadzane do informacji lub produktów w niej zawartych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności, obrony i zabezpieczenia Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o., podmiotów z nią stowarzyszonych i ich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów od wszelkich pozwów, roszczeń i wydatków, w tym również z tytułu kosztów obsługi prawnej, wynikających z korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. traktuje poważnie prywatność użytkowników i nie gromadzi ich danych osobowych, chyba że zostaną nam podane dobrowolnie pocztą elektroniczną. Dane osobowe obejmują takie informacje, jak imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i adres e-mail. Nie ma obowiązku przekazywania nam danych osobowych. Naszym jedynym celem w zbieraniu danych osobowych użytkowników podczas wizyty na stronie internetowej Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. jest:

  • Odpowiedź na uwagi lub prośby o informację
  • Zapewnienie niezbędnego wsparcia technicznego

W dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z subskrypcji przez wysłanie listu elektronicznego na adres  ze słowem “unsubscribe” w tytule. Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. nigdy nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych użytkowników stronom trzecim.

KONTAKT

Wszelkie komentarze i pytania dotyczące tej strony prosimy kierować na adres .


All pages of the Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o. website are :
© 2015-2018, Aeroprakt Manufacturing Sp. z o.o.
All rights reserved.