I. Gwarancja

 1. Postanowienia wstępne

  • Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie płatowca wraz z całym osprzętem. Nie dotyczy ona silnika i jego osprzętu. Gwarantem silnika jest BRP-Powertrain Gmbh & Co. KG. Warunki gwarancji silnika dostarczane są razem z dokumentami silnika i kartą rejestracyjną silnika, którą należy niezwłocznie przesłać do lokalnego dealera

  • Jeżeli w płatowcu wystąpią w okresie gwarancji jakiekolwiek wady materiałowe lub produkcyjne, Sprzedawca usunie te wady bezpłatnie. W przypadku unieruchomienia samolotu naprawa musi być zgłoszona i wykonana przez najbliższego wskazanego przez Sprzedawcę upoważnionego mechanika.

  • Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia. Gwarancja obejmuje koszty i materiały zużyte podczas naprawy lub regulacji wynikających z wady płatowca.

  • Uszkodzenia płatowca powstałe na skutek naturalnego zużycia ciernego, użytkowania niezgodnego z instrukcją lub z powodu niedopuszczalnych zmian konstrukcyjnych, nie są objęte gwarancją.

  • Przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji użytkowania w locie dotyczących właściwych warunków eksploatacji oraz instrukcji obsługi technicznej samolotu jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji.

  • Okresowe obsługi techniczne dokonywane są odpłatnie

 2. Zakres Gwarancji

  • Gwarancja podstawowa zaczyna się od daty przekazania samolotu i jest ważna przez 12 miesiący bez limitu nalotu.

  • Części i zespoły wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej objęte są gwarancją do końca Gwarancji Podstawowej lub 1 rok.

  • W przypadku sprzedaży samolotu w okresie obowiązywania gwarancji, nowy właściciel może otrzymać dalszą! gwarancję na płatowiec, pod warunkiem zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy.

 3. Ograniczenia Gwarancji:

  • Akumulator marki SUPERB dostarczony wraz z samolotem posiada 3 letnią gwarancję. Pozostałe typy akumulatorów mają roczną gwarancję. Akumulator rozładowany nie jest uznawany jako wadliwy .

  • Gwarancja nie pokrywa kosztów napraw uszkodzeń spowodowanych działaniem środowiska lub siły wyższej . Wymienione działania obejmują takie zjawiska jak: wypadek lotniczy, chemiczne działanie soków drzew, soli, działanie wody morskiej, opadów atmosferycznych, działania wynikające z burzy gradowej, huraganu, uderzenia pioruna, burzy piaskowej, powodzi i trzęsienia ziemi .

  • Gwarancja nie obejmuje kosztów napraw spowodowanych brakiem lub niefachową obsługą samolotu. Również dotyczy to użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.

  • Gwarancja nie obejmuje kosztów obsługi technicznej samolotu, a także nie pokrywa kosztów wymiany części ulegających zużyciu w trakcie eksploatacji oraz części, na które określone są inne okresy trwałości eksploatacyjnej,

  • Gwarancja nie obejmuje dalszych kosztów będących konsekwencją uszkodzeń, które wystąpiły w okresie gwarancji takich jak: strata czasu, niewygoda. niemożność użytkowania samolotu, koszty wynajmu innego samolotu, paliwa, telefonów, podróży, zakwaterowania oraz utraty dochodów.

  • Gwarancja nie pokrywa kosztów napraw uszkodzeń spowodowanych pożarem lub wypadkiem, niewłaściwym obchodzeniem się, zaniedbaniem bądź niewłaściwym użytkowaniem samolotu. Gwarancja nie pokrywa także uszkodzeń korozyjnych spowodowanych przez wypadek, zniszczenie, niewłaściwe użytkowanie, dokonanie zmian w płatowcu, korozji powierzchniowej spowodowanej opadami przemysłowymi, piaskiem, solą, spowodowanej transportowaniem materiałów żrących (kwasy, nawozy sztuczne lub podobne materiały).

 4. Warunki zachowania gwarancji:

  • Jakiekolwiek zmiany strukturalne, mechaniczne modyfikacje samolotu, zmiany jakichkolwiek komponentów spowodują automatyczne unieważnienie gwarancji. Udział samolotu w wypadku może spowodować unieważnienie gwarancji.

  • Warunkiem zachowania gwarancji jest wykonywanie okresowych obsług technicznych wyłącznie przez autoryzowanych przez producenta mechaników zgodnie z planem obsług oraz zgłoszenie wady niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Wykonanie obsługi musi być potwierdzone w Książce Eksploatacji Samolotu. Naprawa gwarancyjna może być wykonywana wyłącznie przez autoryzowanych przez producenta mechaników.

II. Rękojmia za wady samolotu

 1. Strony modyfikują w umowie sprzedaży samolotu przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady samolotu w sposób przedstawiony poniżej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. W ramach rękojmi Kupujący ma tylko prawo żądać usunięcia wad fizycznych samolotu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych samolotu, o ile wady te zostały zgłoszone teminowo i w okresie trwania odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady samolotu. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi Sprzedawcy za wady samolotu, jeżeli nie będzie on poddawać samolotu regularnym wyznaczonym przez producenta inspekcjom i pracom konserwacyjnym wykonywanym przez autoryzowanego przez producenta mechanika lub nie zgłosi wykrytych wad niezwłocznie, ,jednak nie później niż w ciągu 14 dni od ich wykrycia lub od daty, w której przy zachowaniu należytej staranności mógł wadę tę wykryć.

 3. Okres trwania rękojmi rozpoczyna się w dniu wydania samolotu i wynosi 12 miesięcy.

 4. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy w ramach gwarancji - artykuł I powyżej - znajdują odpowiednie zastosowanie do odpowiedzialności z rękojmi.

 5. Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w zakresie dotyczącym wadliwego samolotu bądź żądać obniżenia ceny sprzedaży tylko w przypadku, gdy trzy naprawy samolotu, dotyczące tej samej istotnej wady, okażą się bezskuteczne. Za istotną uznaje się wadę wtedy, gdy wartość jej naprawy przewyższa 15 % wartości nowego samolotu. O ile Sprzedawca zaoferuje wymianę wadliwego samolotu na nowy, Kupujący zapłaci Sprzedawcy odpowiednią kwotę wyrównania za dotychczasowe korzystanie z wadliwego samolotu.

Lokalizacja